środa, 17 lipca, 2024

Biblioteka – statut

„Statut szkoły..” fragment dotyczący pracy biblioteki szkolnej.

 1. Biblioteka szkolna jest centrum informacyjnym służącym realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno–wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela i popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej rodziców.
 2. Do podstawowych zadań biblioteki należy rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie nawyku czytania i uczenia się.
 3. Biblioteka gromadzi i opracowuje różnorodne źródła informacji (książki, czasopisma, programy multimedialne, taśmy magnetofonowe, płyty CD) oraz tworzy warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł. Przyczynia się do efektywnego posługiwania się technologią informacyjną (m. in. katalogi komputerowe).
 4. Biblioteka podejmuje wraz z innymi agendami szkoły różnorakie działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną.
 5. Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami szkolnymi i bibliotekami naukowymi.
 6. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele inni pracownicy szkoły, rodzice a także inne osoby na zasadach określonych regulaminem biblioteki.
 7. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają: a) gromadzenie i opracowywanie zbiorów, b) korzystanie z czytelni i wypożyczanie zbiorów poza bibliotekę, c) korzystanie ze zbiorów multimedialnych, d) prowadzenie przysposobienia czytelniczo – informacyjnego uczniów.
 8. Zasady prowadzenia dokumentacji oparte są na odrębnych przepisach.
 9. Profil gromadzenia zbiorów w bibliotece szkolnej wyznaczają programy nauczania oraz potrzeby uczniów i nauczycieli.
 10. Biblioteka ma za zadania opracowanie zbiorów, na które składają się następujące czynności: a) techniczne przysposobienie zbiorów, b) katalogowanie, c) klasyfikowanie.
 11. Biblioteka szkolna sporządza plan określający konkretne cele i środki realizacji możliwe do osiągnięcia w określonych warunkach i czasie.
 12. Biblioteka szkolna prowadzi dokumentację pracy biblioteki, na którą składają się: a) dziennik pracy biblioteki, b) statystyka wypożyczeń, c) dokumentacja związana z ewidencją zbiorów (księgi inwentarzowe, rejestr ubytków, dowody wpływów i ubytków).
 13. Dokumentowanie pracy: a) biblioteka szkolna prowadzi komputerową ewidencję zbiorów obejmującą wpływy i ubytki materiałów bibliotecznych, b) przed końcem roku kalendarzowego pracownik biblioteki prowadzący dokumentacje księgowo – finansową ma obowiązek uzgodnić z księgową Szkoły wartość wpływów i ubytków, c) biblioteka szkolna przeprowadza selekcję księgozbioru, mającą na celu wycofanie ze zbiorów książek zniszczonych, zdezaktualizowanych lub z innych względów nieprzydatnych w bibliotece; czynność ta powinna być przeprowadzana racjonalnie i systematycznie, nie rzadziej niż raz do roku.
 14. Godziny pracy biblioteki powinny umożliwiać dostęp do zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po jej zakończeniu.
 15. Nauczyciel bibliotekarz z chwilą podjęcia pracy w bibliotece musi formalnie tzn. na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego przejąć zbiory oraz sprzęt znajdujący się w bibliotece i jest za nie materialnie odpowiedzialny.
 16. Za zbiory przekazane do pracowni przedmiotowej odpowiada nauczyciel opiekujący się pracownią.
 17. W razie kradzieży lub innego wypadku losowego nauczyciel bibliotekarz natychmiast powiadamia o tym dyrektora Szkoły oraz sporządza stosowną notatkę.